Skip to content

API Trang Chia Sẻ

Hỗ trợ lấy thông tin tài khoản dưới dạng JSON thông qua mã code của trang chia sẻ, để tích hợp với các ứng dụng khác.

Mã trang chia sẻ chỉ là mã code của trang, không phải là URL đầy đủ.

Địa chỉ API: /shareapi/<code>/[password]
Phương thức yêu cầu: GET

Ví dụ: Nếu đường dẫn trang chia sẻ thông thường của bạn là /share/kfcv50 và mật khẩu được thiết lập là crazy4, thì địa chỉ API tương ứng cho trang này sẽ là /shareapi/kfcv50/crazy4.

Tham Số Đầu Vào

Tham SốGiá Trị/LoạiMô Tả
codeStringMã của trang chia sẻ
passwordStringMật khẩu của trang chia sẻ (nếu không thiết lập thì không cần)

Tham Số Trả Về

Tham SốGiá Trị/LoạiMô Tả
statusBoolThành công/Thất bại
msgStringThông điệp thông báo
accountsArrayDanh sách tài khoản (định dạng như bảng dưới đây)

Thông Tin Tài Khoản

Tham SốGiá Trị/LoạiMô Tả
usernameStringTên tài khoản
passwordStringMật khẩu
statusBoolTrạng thái tài khoản
last_checkStringThời gian kiểm tra cuối cùng
remarkStringGhi chú trước mặt tài khoản