Skip to content

Tích Hợp SSPanel-Metron

Tải File

Truy cập https://github.com/SideCloudGroup/appleid_auto/tree/backend/embed/SSPanel-Metron
Tải file phù hợp cho AppleAuto và thay thế.

Chỉnh Sửa File

Mở file src\Controllers\UserController.php

SSPanel-Metron.png

Biến $share_url trong khung đỏ biểu thị liên kết API trang chia sẻ.

Nếu trang chia sẻ của bạn là https://test.com/share/kfcv50, thì API trang chia sẻ sẽ là https://test.com/shareapi/kfcv50. Nếu trang chia sẻ có mật khẩu, bạn cần đặt nó thành https://test.com/shareapi/kfcv50/mật khẩu của bạn.

Sau khi hoàn thành, thông tin tài khoản có thể được hiển thị trực tiếp trong hướng dẫn sử dụng.