Skip to content

Phương Pháp Sử Dụng Giấy Phép Offline

Sau khi mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được một chuỗi ký tự như hình dưới đây, đây chính là nội dung của giấy phép.

license.png

Trong thư mục data/certs/ tại thư mục gốc của trang web, có một file license.example, hãy đổi tên nó thành license, sau đó mở bằng trình soạn thảo văn bản và dán nội dung giấy phép vào đó.