Skip to content

Chuyển Đổi Từ Phiên Bản Mở Rộng v2

Giao Diện Phía Trước

  1. Xóa tất cả các tệp trong thư mục trang web. (Lưu ý: nếu cần, hãy sao lưu nội dung trong .env, ví dụ như key)
  2. Tham khảo hướng dẫn cài đặt giao diện phía trước và hoàn thành từ bước 1 đến 6.
  3. Thực hiện lệnh
    php think migrate:run
    Thao tác này hỗ trợ nâng cấp cơ sở dữ liệu một cách mượt mà.
    *Lưu ý: Do thêm trường email, email mặc định của tất cả người dùng hiện tại sẽ được thiết lập thành [email protected]
  4. Đến đây, bạn có thể mở trang web và kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường không.

Phần Mềm Phía Sau

Chỉ cần sao chép và thực hiện lệnh sau:

bash
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/SideCloudGroup/AppleAutoPro-Backend/main/upgrade.sh)