Skip to content

Gọi Kho Kiến Thức V2Board

Tải File

Tải file KnowledgeController phù hợp cho AppleAuto.

Đi đến thư mục gốc V2board/app/Http/Controllers/User/, thay thế file KnowledgeController.php.

Chỉnh Sửa File

Mở file KnowledgeController.php.

Biến $share_url trong khung đỏ biểu thị liên kết API trang chia sẻ.

Nếu trang chia sẻ của bạn là https://test.com/share/kfcv50, thì API trang chia sẻ sẽ là https://test.com/shareapi/kfcv50. Nếu trang chia sẻ có mật khẩu, bạn cần đặt nó thành https://test.com/shareapi/kfcv50/mật khẩu của bạn.

v2board.png

Gọi Kho Kiến Thức

Khi chỉnh sửa kiến thức, bạn có thể trực tiếp điền các biến sau:

Tài khoản:

Mật khẩu:

Trạng thái:

Thời gian cập nhật:

X là số thứ tự bắt đầu từ 0.

Kết Quả Hoàn Thành

v2board-result.png